fbpx

Smart Contract Application 6 : Financial Data Recording การประยุกต์สัญญาอัจฉริยะกับการเก็บข้อมูลทางการเงิน

Financial Data Recording คืออะไร ? การเงินในระดับองค์กรสามารถใช้ Smart Contract เพื่อการบันทึกข้อมูลทางการเงินที่โปร่งใสและแม่นยำ สามารถสร้างรูปแบบข้อมูลทางการเงินสำหรับการส่งหากันในระดับองค์กร ปรับปรุงการรายงานทางการเงินและลดต้นทุนการตรวจสอบ โดยการปรับปรุงความสมบูรณ์ของข้อมูลและ เพิ่มเสถียรภาพทางการตลาดผ่าน Smart Contract นอกจากนี้ยังช่วยลดต้นทุนท

Smart Contract Application 6 : Financial Data Recording การประยุกต์สัญญาอัจฉริยะกับการเก็บข้อมูลทางการเงิน

239
20 Jul 2018

Financial Data Recording คืออะไร ?
การเงินในระดับองค์กรสามารถใช้ Smart Contract เพื่อการบันทึกข้อมูลทางการเงินที่โปร่งใสและแม่นยำ สามารถสร้างรูปแบบข้อมูลทางการเงินสำหรับการส่งหากันในระดับองค์กร
ปรับปรุงการรายงานทางการเงินและลดต้นทุนการตรวจสอบ

โดยการปรับปรุงความสมบูรณ์ของข้อมูลและ
เพิ่มเสถียรภาพทางการตลาดผ่าน Smart Contract
นอกจากนี้ยังช่วยลดต้นทุนทางบัญชีด้วยการแชร์ค่าใช้จ่ายระหว่างองค์กร

โดยการปรับปรุงความสมบูรณ์ของข้อมูลสัญญาสมาร์ทสนับสนุนเสถียรภาพทางการตลาดเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยลดต้นทุนด้านบัญชีด้วยการให้การแชร์ค่าใช้จ่ายระหว่างองค์กร

สร้างการทำงานร่วมกันระหว่างระบบใหม่กับระบบเก่าที่เก็บข้อมูลและรายงานทางการเงิน
ให้ทำงานร่วมกันได้

Current Stage ระดับปัจจุบัน
ผู้ซื้อและผู้ขายทำงานแยกกัน

ในส่วนของผู้ซื้อ ผู้ซื้อสั่งซื้อสินค้า
1 ผู้ซื้อส่งข้อมูลการสั่งซื้อ หรือ Purchase Order
2 ผู้ซื้อจ่ายเงินผ่านระบบบัญชี หรือ Account Systems จากนั้นระบบบัญชีทำการจ่ายเงิน

ในส่วนของผู้ขาย ผู้ขายรับออเดอร์
1 ทำการส่งใบกำกับภาษีหรือ Invoice
2 ส่งข้อมูลการส่งสินค้าเข้าระบบบัญชี หรือ Account System จากนั้นเมื่อทำการส่งสินค้า ทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ในระบบ

Future Stage ระดับอนาคต
สิ่งที่ Smart Contract จะเข้ามาทำหน้าที่ได้คือ
1 ให้ข้อมูลทางบัญชีทั้งหมดที่ถูกบันทึกไว้ใน Account System ส่งเข้ามายัง Smart Contract 2 การส่งออเดอร์สั่งซื้อ (Puchase Order ) การส่งใบกำกับภาษี (Invoice) ทั้งหมดจะถูกเข้ามาเก็บใน Smart Contract และถูกบันทึกไว้เป็นหลักฐานบน Blockchain

สิ่งที่เกิดขึ้นคือ
ระบบบัญชีที่มีความเป็นอัตโนมัติมากขึ้น
ยอดคำสั่งซื้อและใบแจ้งหนี้จะถูกเก็บไว้บนบล็อกเชนซึ่งมีความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ ทำงานตามเงื่อนไขในข้อตกลง
ข้อมูลทั้งหมดถูกเก็บไว้ในสมาร์ทคอนแทร็ก
ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางและตัดคนกลางออกไป

สรุป การนำ Smart Contract มาเป็นสื่อกลางในการเก็บข้อมูลทางการเงินทุกอย่างไว้ โดยที่ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถตรวจสอบได้ร่วมกัน และลดการใช้ทรัพยากรมนุษย์ในการหมุนระบบ การหมุนระบบจะหมุนผ่าน Smart Contract แทน

ส่วนข้อเสียนั้น ไปวัดกับที่
1.ประสิทธิภาพของระบบ
2.ความผิดพลาดของผู้ใช้
3.ความไร้สติของคนทำสัญญา
4.การวางยาแบบไม่จริงใจของคนที่ระบุข้อตกลงในสัญญา

Cr : https://www.ccn.com/smart-contracts-12-use-cases-for-business-and-beyond/
Cr : https://www.wikihow.com/Assume-a-Mortgage

Article
Writer
  การสมัครรับข้อมูล  
แจ้งเตือนสำหรับ

Maybe You Like